Prawa autorskie

Udostępnij :)

Wszystkie znaki towarowe i postacie w kategoriach/podkategoriach „Kolorowanki dla dzieci” i innych w serwisie kolorowanka.net są własnością ich właścicieli i nie rościmy sobie do nich praw.

kolorowanka.net szanuje własność intelektualną innych osób.

Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, skontaktuj się z nami za pomocą wiadomości e-mail pod adresem: kolorowankanet(at)gmail.com. Gdzie w miejsce (at) prosimy wpisać @, a my natychmiast usuniemy ją z naszej strony internetowej i poinformujemy o tym fakcie naszych licencjodawców. W wiadomości prosimy o podanie podstawowych danych jak imię i nazwisko, link do materiału oraz dowód, że obrazek/ materiał należy do Państwa.

OŚWIADCZENIE: Uważa się, że wszystkie obrazy opublikowane w naszej witrynie znajdują się w tzw. „domenie publicznej”. Nie zamierzamy naruszać żadnych uzasadnionych praw intelektualnych, praw artystycznych ani praw autorskich. Wszystkie wyświetlane obrazy są nieznanego pochodzenia lub stanowią nasze autorskie fan arty. Jeśli jesteś prawowitym właścicielem którejkolwiek kolorowanki i nie chcesz, aby były wyświetlane lub jeśli oczekujesz odpowiedniego podpisu, skontaktuj się z nami, a my natychmiast zrobimy wszystko, co jest potrzebne, aby obraz został zostać usunięty lub opisany tam, gdzie jest to należne. Cała zawartość tej strony jest bezpłatna i dlatego nie uzyskujemy żadnych korzyści finansowych z wyświetlania lub pobierania jakichkolwiek grafik.

///////////////////

COPYRIGHTS
All trademarks and characters in categories/subcategories of „Colouring books for children” and others at kolorowanka.net are the property of their respective owners and we do not claim any rights to them.

kolorowanka.net respects the intellectual property of others.

If you believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please contact us via e-mail at: kolorowankanet(at)gmail.com. Where in place of (at) please write @, and we will immediately remove it from our website and inform our licensors about this fact. In the message please provide basic details like your name, link to the material and proof that the image/material belongs to you.

DISCLAIMER: All images found here are believed to be in the „public domain”. We do not intend to infringe any legitimate intellectual right, artistic rights or copyright. All of the images displayed are of unknown origin, or are our original fan-art. If you are the rightful owner of any of the coloring pages posted here, and you do not want it to be displayed or if you require a suitable credit, then please contact us and we will immediately do whatever is needed either for the image to be removed or provide credit where it is due. All the content of this site are free of charge and therefore we do not gain any financial benefit from the display or downloads of any images